Skip to main content

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.
Sprzedawca – Joanna Ogrodnik JO PMU & COSMETOLOGY, ul. Jana Kilińskiego 44/10, 41-200 Sosnowiec, numer NIP: 644-332-71-57, numer REGON: 367734261, adres poczty elektronicznej: kontakt@jopmu.pl.
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym: shop.jopmu.pl, stanowiący własność Sprzedawcy.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy odpłatnych zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy ustaw przyznają zdolność prawną nabywająca odpłatnie Towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kupujący – rozumie się zarówno Konsumenta i Klienta.

Towar (lub Produkt) – produkty uwidocznione na stronie internetowej Sklepu, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Cena – wartość Towaru brutto podana przy każdym Towarze na stronie internetowej Sklepu z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
Koszt dostawy – wynagrodzenie ponoszone przez Kupującego związane z dostarczeniem Towarów zamówionych ze Sklepu do miejsca wyznaczonego przez Kupującego w którego skład wchodzą następujące koszty: zabezpieczenie towaru, transport, koszty pobrania.
Zamówienie – czynność polegająca na zaakceptowaniu przez Kupującego przedstawionej mu przez Sprzedawcę oferty, złożone przez Kupującego za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Umowa sprzedaży – wynikająca z realizacji Zamówienia umowa na zakup Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym na warunkach przez nich określonych.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu stały dostęp do treści niniejszego Regulaminu. Regulamin jest umieszczony na stronie internetowej: shop.jopmu.pl. Ponadto Regulamin jest udostępniany Kupującemu w toku procedury składania zamówienia.
 2. Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin przy składaniu zamówienia w następujący sposób:
  1. przy dokonywaniu zakupów drogą elektroniczną, w trakcie procesu składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji w miejscu wyznaczonym pod oświadczeniem: „Akceptuję Regulamin”,
 3. Konsument wyraża zgodę na przesłanie informacji objętych niniejszym Regulaminem drogą mailową.
 4. Sprzedawca udostępnia Kupującym następujące formy kontaktu: za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@jopmu.pl, telefonicznie pod numerem:+48 501 086 812 oraz kontakt za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Zamówienia dokonywane są przez Kupującego wyłącznie poprzez Sklep za pośrednictwem formularza zamówienia, zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie dotyczącym procedury zawarcia umowy sprzedaży (punkt IV. Regulaminu).
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, a dotyczące produktów zamieszczonych w Sklepie nie stanowią oferty w myśl art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sklep shop.jopmu.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego Kupujący mogą nabywać towary i usługi w nim oferowane.
 2. Drogą elektroniczną Sprzedawca świadczy usługi polegające na:
  1. umożliwieniu Kupującym założenia indywidualnego konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu, i korzystanie przez Kupujących z zasobów Sklepu po zalogowaniu się,
  2. udostępnieniu Kupującym formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu, który umożliwia Kupującym składanie zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu (zgodnie z punktem IV. Regulaminu).
 3. Procedura założenia indywidualnego konta użytkownika określonego w punkcie 2 a) wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego, który zawiera dane Kupującego: Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres do korespondencji o ile jest inny niż adres zamieszkania, Adres poczty elektronicznej – e-mail.
 4. Usługa indywidualnego konta użytkownika określona w punkcie 2 a) świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
  Kupujący może w każdej chwili usunąć założone indywidualne konto użytkownika, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu usunięcia indywidualnego konta użytkownika Kupujący wysyła Sprzedawcy żądanie usunięcia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
 5. Usługa udostępnienia formularza zamówienia określona w punkcie 2 b) ma charakter jednorazowy – kończy się bezpośrednio po złożeniu zamówienia, i jest nieodpłatna.
 6. Sprzedawca wskazuje wymagania techniczne, które muszą spełnić Kupujący chcący korzystać ze Sklepu, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej – aktywny e-mail, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript oraz zapisu plików Cookies.
 7. Sprzedawca rekomenduje przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, aby każdy Kupujący dokonał instalacji aktualnego i oryginalnego oprogramowania antywirusowego chroniącego urządzenie Kupującego przed zagrożeniami związanymi z dostępem do Internetu (wirusy, spam itp.).

IV. Dostępność towaru. Złożenie zamówienia.

 1. Ze względu na sytuacje niezależne od Sprzedawcy, w tym duży popyt na dany produkt lub braki bądź opóźnienia w dostawach, może wystąpić sytuacja, kiedy zaznaczony przez Kupującego do koszyka Towar jest już niedostępny.
 2. Dlatego też umieszczenie w Sklepie danego Towaru wraz z oznaczeniem jego Ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży. Stanowi jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia Umowy.
 3. Sklep przyjmuje zamówienia Kupujących przez stronę internetową: shop.jompu.pl. Zamówienia przyjmowane są całą dobę (24h) przez 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej przy użyciu formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru znajdującego się na stronie internetowej Sklepu za określoną Cenę.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć:
  – wybór rodzaju i liczby Towarów na stronie Sklepu shop.jopmu.pl i kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”,
  – wypełnienie formularza zamówienia,
  – wybór sposobu płatności i dostawy Towaru,
  – zatwierdzenie i przesłanie zamówienia przez kliknięcie ikony „Zamów i zapłać”.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy oznaczonej Ceny.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar oraz do pokrycia Kosztów dostawy oraz innych kosztów zgodnie z potwierdzeniem zamówienia.
 8. Umowa jest zawierana w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę w formie e-mailowej złożonego zamówienia. Potwierdzenie zawiera datę zamówienia, numer zamówienia, strony umowy, określenie Towaru, Cenę, warunki płatności, termin, miejsce i sposób dostawy. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Potwierdzenie zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Wraz z potwierdzeniem Sprzedawca przesyła Kupującemu w formacie PDF. formularz odstąpienia od umowy oraz Regulamin.
 9. Kupujący wyraża zgodę na wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail.
 10. W przypadku braku towaru na stanie Kupujący będą niezwłocznie informowani i sami zadecydują czy chcą czekać na Towar.
 11. Stany magazynowe Sklepu są uaktualniane raz dziennie.
 12. Niezbędnym elementem złożenia wiążącego zamówienia jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Kupujący akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przez zakończeniem składania zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 13. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

V. Ceny. Płatność

 1. Ceny Towarów przedstawionych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie opłaty, podatki itp.) i wyrażone są w walucie: złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy Towarów są wskazywane Kupującemu w trakcie składania zamówienia i w potwierdzeniu zamówienia. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Kupującego na etapie składania zamówienia sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia tj. cena zamówionego Towaru oraz cena dostawy, zaprezentowana jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 2. W momencie złożenia zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, widoczne w tym zamówieniu Ceny poszczególnych Towarów mają charakter wiążący, aż do momentu ich dostarczenia. Jeżeli jednak Kupujący nie sfinalizuje zamówienia, wtedy Cena przestaje mieć charakter wiążący.
 3. Kupujący ma prawo dokonania wyboru formy płatności Ceny oraz Kosztów dostawy w formularzu zamówienia.
 4. Na zamówienia Sklep wystawia każdorazowo paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.
 5. Płatności należy dokonywać w terminie wskazanym w zamówieniu lub na fakturze.
 6. Jeżeli przy którymś z produktów pojawi się cena 0 zł, będzie to błąd oznaczający brak towaru. Uprzejmie prosimy o jego zgłoszenie. W takiej sytuacji umowa nie zostaje zawarta.
 7. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się umową Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Kupującego na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnioną Cenę i Koszty dostawy.

VI. Koszty i warunki dostawy

 1. Dostawa zamówionych Towarów do Kupującego jest płatna.
 2. Koszty dostawy określone są w kwotach brutto.
 3. Kupujący może po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą odebrać zamówiony Towar osobiście lub też samodzielnie zorganizować jego transport.
 4. Większe zamówienia wysyłane są po ustaleniach telefonicznych. Każdorazowo wszelkie dodatkowe koszty zostaną wskazane w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Rodzaj i sposób dostawy Kupujący wybiera przy składaniu zamówienia. Zamówione Towary dostarczane są według wyboru Kupującego: na wskazany w formularzu zamówienia adres Kupującego lub inny adres wskazany przez Kupującego.
 6. Dostawy Towarów realizowane są przez Sklep na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy zagraniczne są możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym przed złożeniem zamówienia i indywidualnym ustaleniu możliwości, warunków i kosztów wysyłki.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 (dwóch) do 14 (czternastu) dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego, chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia Sprzedawca podał inny termin.
 8. W razie, gdyby dotrzymanie terminu dostawy było niemożliwe, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego bez zbędnej zwłoki. W takim wypadku Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin, a po jego upływie może od zawartej umowy sprzedaży odstąpić.
 9. Do obowiązków Kupującego należy sprawdzenie przy kurierze czy przesyłka nie została uszkodzona podczas transportu. W przypadku wystąpienia takiego uszkodzenia Kupujący jest zobowiązany do spisania protokołu szkody (taki protokół posiada przy sobie kurier), który jest dla Sprzedawcy podstawą wniesienia reklamacji w firmie kurierskiej. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tej okoliczności nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia realizacji przesyłki uszkodzony w trakcie transportu Towar zostanie wymieniony na dobry najszybciej jak to będzie możliwe.
 10. W przypadku gdy odebrana przesyłka nie była uszkodzona, a po jej rozpakowaniu Kupujący stwierdził uszkodzenie lub inne nieprawidłowości dotyczące Towaru, zobowiązany jest do wysłania informacji do Sprzedawcy w terminie nie później niż 3 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki. Następnie Kupujący jest zobowiązany do wysłania do Sprzedawcy formularz reklamacyjny z opisem uszkodzeń i nieprawidłowości.
 11. W razie nieotrzymania przesyłki prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań aby szybko sprawę wyjaśnić.
 12. Jeśli Kupujący podał zły adres dostawy i przesyłka wróci do sprzedającego, zobowiązuje się do opłacenia kosztów przesyłki tam i z powrotem w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy. Ponowna wysyłka możliwa jest po uiszczeniu wszystkich zaległych kosztów oraz kosztów ponownej wysyłki.
 13. Jeśli Sprzedawca nie dostarczy przesyłki ze swojej winy (np. zły adres dostawy) zobowiązuje się do wysłania jej ponownie na swój koszt.
 14. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny celem potwierdzenia godzin odbioru.

VII. Wymiana zakupionego towaru

 1. W ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenie zamówionych Towarów Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny. Wymianie podlegają tylko Produkty pełnowartościowe, nie noszące śladów użytkowania.
 2. W przypadku wymiany Produktu na inny, koszty przesłania do nas zakupionego Produktu, oraz koszty wysyłki nowego, pokrywa Kupujący. Jeżeli wymiana jest skutkiem błędu Sprzedającego wtedy koszty pokrywa Sprzedający.
 3. Przed wymianą prosimy o upewnienie się czy wybrany produkt jest dostępny.

VIII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Wszystkie Towary są nowe.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi za wady, zawartych w art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Reklamacje są przyjmowane na podstawie dowody potwierdzającego zakup Towarów. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia Sprzedawcy. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres: Joanna Ogrodnik JO PMU & COSMETOLOGY, ul. Jana Kilińskiego 44/10, 41-200 Sosnowiec lub mailowo na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@jopmu.pl
 4. Produkt musi być bezpiecznie zapakowany żeby podczas transportu nie został uszkodzony. Jeżeli produkt dojdzie do nas uszkodzony zwrot lub reklamacja nie będzie uznawana.
 5. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący powinien w miarę możliwości podać:- dane kontaktowe Kupującego,- informacje i opis wady, w tym zwłaszcza na czym wada polega, kiedy się ujawniła,- datę ujawnienia wady,- czego Kupujący żąda w związku ze złożeniem reklamacji,- potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Towaru w Sklepie,przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym dokonanym przez Konsumenta nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie reklamacyjne.
 6. Jeżeli do rozpoznania reklamacji niezbędne okaże się fizyczne zapoznanie z reklamowanym Towarem przez Sprzedawcę, Kupujący, który korzysta ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy do dostarczenia reklamowanego Towaru do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie oznaczono, do miejsca w którym rzecz została mu wydana, ostatecznie, gdyby dostarczenie rzeczy było nadmiernie utrudnione, Kupujący zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz ta się znajduje.
 7. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary, co nie wyklucza gwarancji udzielanych przez producenta Towarów, oraz nie świadczy usług posprzedażowych.
 8. Jeżeli Towar ma wady Kupującemu przysługują następujące uprawnienia na podstawie art. 560 i następnych Kodeksu cywilnego:a) oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albob) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady.
 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy, na następujący adres Sprzedawcy: Joanna Ogrodnik JO PMU & COSMETOLOGY, ul. Stanisława Małachowskiego 34, 41-200 Sosnowiec
 10. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, a Konsument z takim rozstrzygnięciem się nie zgadza może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:- zwrócenie się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą w myśl przepisu art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r.,-zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej w myśl przepisu art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r.,- szczegółowe informacje odnośnie pozasądowych możliwości rozstrzygnięcia sporu na tle reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsumentów dostępne są m.in. u powiatowych rzeczników praw konsumentów.

IX. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.
 2. Pouczenie o prawie do odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej na odległość, zawierające w szczególności informacje o sposobie i trybie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu Towarów w przypadku odstąpienia, które ponosi Kupujący, stanowi załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy w przewidzianym trybie umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towarów (inna niż przewoźnik).
 5. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 6. Konsument może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy który jest załącznikiem do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., jak również może skorzystać z formularza zwrotu który Sprzedawca wysyła na adres e-mail Kupującego po wykonaniu zamówienia.
 7. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, przy czym nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał informację o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument (w tym, koszt właściwego zapakowania towaru na czas transportu oraz koszty wysyłki), chyba że, Sprzedawca zgodził się go ponieść.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ust. 1) – 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 13. Warunkiem realizacji prawa odstąpienia jest następnie zwrot w pełni sprawnego Towaru wraz z dowodem jego zakupu.
 14. Produkt musi być bezpiecznie zapakowany. Następnie Sprzedający zwróci pieniądze za zakupiony Produkt zgodnie z punktem 9.
 15. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 16. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku używania rzeczy Sprzedający może dochodzić kosztów odpowiadających kosztom amortyzacji.
 17. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Sprzedawcy, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz.1219), jak również zgodnie z treścią Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. UE.L nr 119, str.1.
 2. Administratorem danych osobowych jest Joanna Ogrodnik JO PMU & COSMETOLOGY, ul. Jana Kilińskiego 44/10, 41-200 Sosnowiec .
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji w/w celu.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę.
 5. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji zamówienia i wynikających z tego praw, w tym zakresie godnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 6. W każdej chwili mają Państwo prawo żądać usunięcia czasowego lub stałego swoich danych osobowych z naszej bazy i cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, jak i prawo do żądania uzupełnienie, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych. W tym celu prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną pisemnej prośby o ich usunięcie.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Kupujących opisane są w załączniku numer 3 do niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w zakresie praw i obowiązków Konsumentów. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Konsumentów korzystających ze Sklepu.
 2. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia przepisów prawa powszechnie obowiązujących są nieważne, a w ich miejsce stosuje się odpowiednio przepisy właściwej ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:
  a) zarejestrowani Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przy zakładaniu indywidualnego konta użytkownika – na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu,
  b) zarejestrowani Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu do indywidualnego konta użytkownika.
 4. Brak akceptacji przez Kupującego zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem indywidualnego konta Kupującego.
 5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone do czasu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zamówienia – które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. ałącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  załącznik 1: Pouczenie Konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy
  załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy
  załącznik 3: Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 18 września 2018 r.

Newsletter

Sklep prowadzi listę newsletter [newsletter to gazetka elektroniczna wydawana periodycznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty oraz o promocjach, konkursach, wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i innych działaniach marketingowych Sklepu]. Użytkownik, zapisując się dobrowolnie na listę newsletter, wyraża zgodę na otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Sklep nie odsprzedaje ani nie udostępnia adresu e-mail podmiotom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie swojego adresu email do otrzymywania informacji od podmiotów trzecich, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu rejestracji. Adres e-mail użytkownika podlega takiej samej ochronie, jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera – proces ten może być dokonany poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail.

Kodeks Dobrych Praktyk

Sprzedawca, realizując wymóg przepisu art. 12 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) informuje, że przestrzega zasad Kodeksu Dobrych Praktyk.